قیمت بلیط اتوبوس داخلی
قیمت بلیط اتوبوس داخلی

قیمت بلیط اتوبوس تهران به شیراز دی ماه ۱۳۹۵

قیمت بلیط اتوبوس تهران به شیراز دی ماه ۱۳۹۵ را در این صفحه میتوانید بررسی کنید همچنین میتوانید مارا در تلگرام دنبال کنید از این آدرس کانال تلگرام قیمت روز و آنلاین کانال تلگرام قیمت روز و آنلاین

 

 

قیمت بلیط اتوبوس داخلی

قیمت بلیط اتوبوس تهران به شیراز ۵ دی ماه ۱۳۹۵

 

شركت سير و سفر پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۲:۳۰ B9R-45 ولوو ۴۰۰۰۰ تومان

شركت سير و سفر پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۳:۵۵ B9R-45 ولوو ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۵ پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۴:۰۰ ولووبی /۹ ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۴:۴۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۴:۵۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۵:۳۰ وی آی پی جدید ۲۵ نفره ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۵:۴۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۸ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۶:۰۰ اسکانیا۴۵ ۴۰۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۶:۰۵ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۶:۳۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

آسیا سفر تهران- پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۷:۰۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۷:۲۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۷:۳۰ وی آی پی جدید ۲۵ نفره ۶۸۰۰۰ تومان

آسیا سفر تهران- پايانه غرب پایانه غرب(تهران) شیراز ۱۷:۳۰ مارال تخت شو ۲۵نفره ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۵ پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۷:۳۰ وی ای پی /۲۵نفره ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۸ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۷:۳۰ اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی ۶۸۰۰۰ تومان

بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب پایانه غرب(تهران) شیراز ۱۷:۳۰ VIP تخت شوباشام واینترنت رایگان ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۸:۰۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره يک ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۸:۰۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

آسیا سفر تهران- پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۸:۰۰ ولوو تی ایکس ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۸:۴۵ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۰۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونی شماره یک پایانه بيهقي پایانه بیهقی(تهران) شیراز ۱۹:۰۰ ولووبی۹ وی ای پی ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره يک ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۰۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۰۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

آسیا سفر تهران- پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۰۰ اسکانیا۴۴ ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۵ پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۰۰ وی ای پی /۲۵نفره ۶۸۰۰۰ تومان

آسیا سفر تهران- پايانه غرب پایانه غرب(تهران) شیراز ۱۹:۱۵ مارال تخت شو ۲۵نفره ۶۸۰۰۰ تومان

آسیا سفر تهران- پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۱۵ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب پایانه غرب(تهران) شیراز ۱۹:۱۵ MAN ViP باشام واینترنت رایگان ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۱۹:۳۰ وی آی پی جدید ۲۵ نفره ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۰:۰۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره يک ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۰:۰۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس ) ۲۰:۰۰ ۲۵نفره وی ای پی ۶۸۰۰۰ تومان

بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب پایانه غرب(تهران) شیراز ۲۰:۱۵ VIP تخت شوباشام واینترنت رایگان ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۰:۳۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۲ ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۰:۳۵ وی ای پی ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۱:۰۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره يک ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۱:۰۰ وی آی پی ۶۸۰۰۰ تومان

تعاونى شماره ۱۵ پايانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۱:۰۰ وی ای پی /۲۵نفره ۶۸۰۰۰ تومان

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس ) ۲۱:۰۰ ۲۵نفره وی ای پی ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۱:۰۵ وی آی پی جدید ۲۵ نفره ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۲:۰۰ ولوو۴۰نفره ۴۰۰۰۰ تومان

تعاونى شماره يک ترمينال جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۲:۰۰ ولوبی۹ -۴۲ ۴۰۰۰۰ تومان

بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب پایانه غرب(تهران) شیراز ۲۲:۰۰ VIP تخت شوباشام واینترنت رایگان ۶۸۰۰۰ تومان

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس ) ۲۲:۰۰ ۲۶ نفره وی ای پی ۶۸۰۰۰ تومان

شماره ۱۰ تک سفر تهران پایانه جنوب پایانه جنوب(تهران) شیراز ۲۲:۰۵ وی آی پی جدید ۲۵ نفره ۶۸۰۰۰ تومان

#قیمت_بلیط_اتوبوس_تهران_شیراز

 

برای دیدن قیمت های جدید میتوانید از این لینک به بررسی و خرید تضمینی با ضمانت از بهترین سایت ایران خریدتون یا مقایسه رو انجام بدهید کلیک کنید

برای خرید یا بررسی همین بلیط از این لینک اقدام کنید .

http://goo.gl/hMwcqQ

همین الان کلیک کنید ???

? خرید بلیط

?جستجو بلیط در تاریخ های دیگر

همین الان خرید یا رزرو در اینجا کلیک کنید

???

? کانال تلگرام سایت قیمت کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *